PAGE TOP

イー・ステージ株式会社

企業情報

組織図

組織図

人員配置

部署名 課名 係名 正社員 派遣
パート等
合計
総務部 総務課 ISO担当 1名 - 名 1名
庶務担当 1名 - 名 1名
経理課 経理係 1名 - 名 1名
営業部 営業課 営業係 7名 - 名 7名
事務係 3名 - 名 3名
管理部 管理課 焼却係 10名 - 名 10名
保全係 2名 1名 3名
修繕係 3名 - 名 3名
埼玉事業所 - 4名 - 名 4名
業務部 業務課 事務係 - 名 1名 1名
総合受付係 2名 1名 3名
第一プラント係 2名 1名 3名
第二プラント係 7名 - 名 7名
解体係 5名 - 名 5名
車両係 8名 - 名 8名
車両コース係 20名 - 名 20名
クリーンヒルこもろ係 9名 - 名 9名
合 計 85名 4名 89名